Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Objectius

1. Contribuir a la millora de la tasca docent de les escoles i centres educatius, de totes les àrees i nivells.

2. Afavorir l’aprenentatge de recursos tecnològics contextualitzats per cada àrea de coneixement.

3. Contribuir a la formació de formadors en aplicacions educatives TIC i TAC.

4. Fer un ús significatiu de les TIC, tot mantenint sempre una visió crítica i ajustada als objectius educatius.

5. Propiciar la construcció de coneixement en una comunitat d’aprenentatge dinamitzada per especialistes de diferents nivells i àrees de coneixement.

6. Actuar com a mitja d'actualització professional dels associats i associades, facilitant la formació al llarg de la vida (LLL).

7. Col·laborar amb altres entitats vinculades al món de l’educació i facilitar la comunicació entre els sectors professionals i educatius.