Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Presentació del Conseller

 

FORMAR-SE COM A SIGNE DE PROFESSIONALITAT

Una vegada més arriba l'Escola d'Estiu amb les seves múltiples variants i ofertes, però amb una finalitat única: oferir un marc estimulant en què facilitar l'intercanvi d'experiències, la comunicació sobre innovacions i l'adquisició de nous coneixements i habilitats.

El professorat de Catalunya disposa des de fa molts anys d'una eina excel·lent per a la millora professional, la formació d'estiu. Una eina que no és oferta al professorat com si aquest fos un col·lectiu merament passiu i receptor, sinó que és protagonitzada pels mateixos mestres i professorat en general. Perquè, en efecte, l'originalitat de l'Escola d'Estiu i de la proposta majoritària de formació del mes de juliol és que en bona part és organitzada, dirigida, gestionada i valorada pel mateix professorat. La detecció de necessitats de formació, la recerca de bons formadors i formadores (des de la pràctica i també des de la teoria), l'organització de les activitats en formats àgils i adients a les necessitats del professorat..., tot això va a càrrec en bona part dels mateixos protagonistes de la formació, que són els que millor saben què els convé.

Certament el Departament d'Educació no renuncia a involucrar-se en aquesta actuació, no en queda al marge sense més ni més. Al contrari: d'una banda, hi ajuda amb el suport econòmic i amb la logística allà on sigui necessari; de l'altra, marca unes prioritats de formació d'escola inclusiva, innovació i currículum, tecnologies per a l'aprenentatge i la comunicació, millora i desenvolupament personal, etc. Però el seu suport és més un "estar al costat dels mestres i professors i professores", que no pas una interferència en temàtiques, modalitats o formats.

La formació continuada és un signe evident de professionalitat. I, a Catalunya, els docents fa anys que demostren el seu alt nivell de professionalitat participant de manera activa i amb consciència professional en la formació d'estiu, en molts casos complementària de la que es fa la resta de l'any.

Enguany, a més, estem a punt d’encetar un nou període de canvis en la formació inicial del professorat. L’oportunitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior serà sens dubte aprofitada per les nostres institucions universitàries per tal d’oferir uns graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària en què, a més de la bona feina feta fins ara, s’hi podrà afegir més professionalitat, més pràctiques i més interès per la innovació i la recerca educativa. Igualment, la posada en marxa del màster de Professorat de Secundària ha de fer possible una formació específica per treballar en aquest nivell que sigui més adient a les necessitats educatives dels nostres joves.

Conscients d’aquests canvis, la nova Llei d’Educació de Catalunya impulsada pel Departament recollirà les inquietuds de la comunitat educativa i farà un reconeixement explícit a la importància i exigència de la formació del professorat, la inicial i la permanent, vinculant-la a la recerca educativa, a la innovació i a l’intercanvi d’experiències docents.

Com a Conseller d'Educació voldria manifestar la meva admiració i reconeixement a tots els professionals de la docència, l'esforç que faran per millorar la seva pràctica i la seva reflexió sobre l'educació durant aquests dies d'estiu. I alhora voldria convidar tothom a participar de la proposta de formació i donar, així, sentit a l'esforç que han fet els organitzadors i organitzadores de les escoles d'estiu i de les altres activitats de formació adreçades al professorat.

Barcelona, juliol de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d'EducacióBenvinguda del President d'Espiral


El president i la Junta directiva en nom de l’associació Espiral, us donem la benvinguda a aquesta nova trobada a través de l'Escola Virtual d'Estiu 2008.

En aquesta quarta edició el nostre objectiu i repte és continuar amb la millora de la qualitat de la nostra oferta formativa i aproparnos a les noves eines de la web 2.0, els nous recursos educatius en línia i avançar-nos a les tendències dins del món de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per tal que esdevinguin Tecnologies per a l'Aprenentatge Col·laboratiu (TAC).

Esperem i desitgem que aquesta nova edició sigui molt profitosa i engrescadora i, sobre tot, que ajudi a la millora de la qualitat educativa al nostre país.

Juan Miguel Muñoz
President