Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Fem unitats didàctiques amb Moodle

La formació en línia basada en entorns virtuals s’està convertint en una opció generalitzada en diferents àmbits educatius: l’educació primària, secundària i d’adults estan incorporant també l’ús d’aquests entorns de treball especialment a partir de plataformes de programari lliure, especialment Moodle. Un cop instal·lada la plataforma i dissenyat l’entorn virtual, però, ens trobem amb la necessitat de disposar de materials (unitats didàctiques o cursos) per utilitzar amb els nostres alumnes, materials que no són fàcils de trobar a la xarxa i que sovint haurem de crear nosaltres mateixos. Aquest és l’objectiu principal del nostre curs: dissenyar petites unitats didàctiques per utilitzar amb els nostres alumnes de manera semipresencial. Sense oblidar, és clar, un dels principis del programari lliure com és compartir. En aquest sentit, explorarem els espais en els quals podem trobar materials i posar a l’abast de la comunitat el material que nosaltres mateixos elaborem.

Destinataris
Aquest curs va dirigit a professorat d'educació primària i secundària i formació professional i de persones adultes que tinguin interès en conèixer les característiques pròpies de la formació semipresencial així com les habilitats i eines necessàries per dissenyar i conduir unitats didàctiques basades en Moodle.
Es tracta de professionals de la docència en actiu, en principi sense experiència en la formació en línia o semipresencial que disposen o tenen previst disposar d’un entorn Moodle al seu centre i que volen utilitzar-lo per al treball amb els alumnes.

Requisits tècnics dels assistents
Pel que fa als requeriments tecnològics, els destinataris han de tenir accés a una adreça de correu electrònic i a un ordinador amb connexió a internet. Tanmateix, és necessari tenir uns coneixements d’informàtica d’usuari (navegació per Internet, ús del sistema operatiu Windows o Linux i processador de textos bàsicament).

   • Objectius

    - Reconèixer les característiques pròpies i les metodologies de treball de la formació en línia i semipresencial, així com les relacions que s’estableixen entre els diferents agents i elements implicats.
    - Desenvolupar estratègies de comunicació i facilitació de l’aprenentatge en un entorn en línia.
    - Conèixer els recursos i activitats que ens ofereix la plataforma Moodle i utilitzar-los per crear unitats didàctiques.

    Metodologia
    El curs es desenvoluparà de manera completament virtual. Al llarg de la primera setmana tindrà lloc la primera presa de contacte dels estudiants amb el nou entorn d’aprenentatge i la resta de participants del curs. En aquesta setmana es realitzaran tasques de facilitació de l’accés i motivació; més endavant es proporcionaran ocasions per afavorir la socialització en línia dels participants en el curs de manera que s’arribi a produir un intercanvi d’informació entre ells que possibiliti la construcció conjunta de coneixement.

   El curs estarà centrat en la realització d’activitats que poden tenir dinàmiques diverses (individuals o grupals) entre les quals les activitats col·laboratives tindran un especial protagonisme. Per a la realització de les activitats s’utilitzaran eines basades en programari lliure.
   La funció del formador serà, en tot moment, la d’un dinamitzador i orientador del procés d’aprenentatge.


Requisits d'aprofitament del curs
La certificació d’aprofitament del curs es farà tenint en compte el seguiment i la participació general a les diferents activitats del curs. Paral·lelament, caldrà obtenir una valoració positiva a les activitats proposades com a avaluatives, que representen el 80 % de les activitats d’aprenentatge del curs.

 

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos