Normes de publicaciò

1.       Els articles s’han de redactar en castellà i/o en català. Preferentment en els dos idiomes.

2.       Cada article ha d’incloure:

a.    Títol.

b.    Nom i cognoms de l’autor(s), institució de referència i correu electrònic. Si es possible, webs, blogs o twitter de l’autor.

c.    Resum (de 4 a 6 línies).

d.    Paraules clau (de 4 a 6 paraules).

e.    Contingut de l’article molt estructurat en apartats i subapartats.

f.     S’estructurarà en apartats i subapartats, amb títols en negreta.

g.    A ser possible, s’introduiran conclusions.

h.       Bibliografia/webgrafia recomanada. Es citarà seguint les normes d’APA.

3.       Lletra: Verdana; Mida 12; interlineat a 1,5.

4.       Les imatges, mapes conceptuals, taules, esquemes, gràfics, etc. es referenciaran de la següent forma: “Fig. 1: ……… Font:……”. Si les imatges no són pròpies, han de ser de llicència lliure i cal indicar la font d’origen. És important que les imatges s’incloguin també de forma separada amb la major qualitat possible (les imatges dins del text només tenen caràcter orientatiu, la disposició final és un tema de maquetació). Si és possible s’aportaran més fotos para tenir on escollir en cas necessari (malgrat que s’intentarà donar prioritat a la suggerència de l’autor).

5.       És important també utilitzar les notes a peu de pàgina quan es cregui oportú per evitar la inclusió de urls llargues o poc descriptives als textos. El criteri haurà de ser sempre facilitar la lectura del text.

6.       Cada article acceptat serà publicat a Bits digital, així com també se’n podrà publicar una versió reduida a Bits paper, que es distribueix com a suplement de la revista Comunicación y Pedagogía.

Bits-paper:

·         idioma: castellà

·         extensió: 1-2 pàgines (amb imatges)

Bits-digital:

·         idiomes: castellà i català

·         extensió orientativa: a partir de 7 pàgines (il·limitada)

7.       Els articles es presentaran en format .doc o .odt i s’enviaran a la següent direcció de correu electrònic: bits@ciberespiral.org.